Програма наукових досліджень НААН 20

«НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЛЬОНУ-ДОВГУНЦЯ І ПРОМИСЛОВИХ КОНОПЕЛЬ» («Луб’яні культури») на 2016 — 2020 рр.Перелік завдань ПНД 20 “Луб’яні культури”


з/п

Шифр та назва завдань першого та другого рівня (проектів)

Установа-виконавець . Керівники проектів (ПІБ, вчений ступінь)

Термін виконання проектів (рік)

20.00.01. Розробити теоретичні основи збереження ненаркотичності конопель за стабільності однодомності, високої насіннєвої продуктивності, вмісту і якості олії та комплексного імунітету льону-довгунця до основних хвороб за високої урожайності і якості продукції, стійкості до вилягання та стресових умов культивування

1

20.00.01.01.Ф Розробити методику створення екологічно пластичних сортів льону-довгунця інтенсивного типу з високою насіннєвою продуктивністю, вмістом та якістю волокна

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Кривошеєва Л.М.,

к. с.-г.н

2016-2020

2

20.00.01.02.Ф Удосконалити методику створення стійкого до основних хвороб селекційного матеріалу льону-довгунця

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Чучвага В.І.,

к. б. н.

2016-2020

3

20.00.01.03.Ф Розробити теоретичні основи створення безнаркотичних конопель медичного напряму використання з підвищеним вмістом канабідіолу на основі встановлення генетичних і фізіологічних механізмів його формування (синтезу)

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Лайко І.М.,

д. с. – г. н.

2016-2020

4

20.00.01.04.Ф. Встановити особливості успадкування основних ознак продуктивності, якості і резистентності до біотичних та абіотичних чинників для використання в селекції льону-довгунця та льону-межеумка

ІСГКР,

Керівник проекту:

Шувар А.М.,

к. с. – г. н.


2016-2020

5

20.00.01.05. ПШ. Встановити мінливість ознаки вмісту олії і її кореляційний зв'язок з масою насіння сортів, інцухт-ліній, міжлінійних, лінійно-сортових та сорто-лінійних гібридів конопель

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Лайко І.М.,

д. с. – г. н.

2016

20.00.02. Обґрунтувати методологічні основи підвищення генетичного потенціалу промислових конопель і льону-довгунця, виділити генетичні джерела основних кількісних і якісних ознак та створити високопродуктивні сорти різних напрямів використання, адаптовані до сучасних умов виробництва

6

20.00.02.01.Ф Встановити теоретичні особливості підвищення волокнистості та біоенергетичного потенціалу сортів однодомних безнаркотичних конопель різних еколого-географічних типів і генетичного походження

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Лайко І.М.,

д. с. – г. н.


2016-2020

7

20.00.02.02.Ф Вивчити особливості наслідування ознак продуктивності і якості генетичного різноманіття світової колекції льону та використати їх в селекції для створення нових високопро-дуктивних сортів подвійного використання

ІСГП,

Керівник проекту:

Ковальов В.Б.,

д. с. – г. н.


2016-2020

8

20.00.02.03.Ф Визначити джерела внутрішньовидового різноманіття льону по декортикаційній властивості стебел для використання в селекції та промисловості з використання волокна

ІСГП,

Керівник проекту:

Ковальов В.Б.,

д. с. – г. н.


2016-2020

9

20.00.02.04.Ф Визначити характер успадкування кількісних і якісних ознак у льону-довгунцю та створити новий високопродуктивний сорт з урожайністю волокна 1,6-1,8 т/га, насіння 0,9-1,0 т/га

ННЦ “ІЗ НААН”,

Керівник проекту:

Слісарчук М.В.,

к. с. – г. н.

2016-2020

10

20.00.02.05.П Вивчити характер успадкування якісних і кількісних ознак при міжвидовій гібридизації видів льону (L. usitatissmum, L. humile, L. angusifolium, L. crepitans) та створити вихідний матеріал для виведення нового сорту льону (L. intermedia) комплексного використання

ННЦ “ІЗ НААН”,

Керівник проекту:

Слісарчук М.В.,

к. с. – г. н.

2016-2020

11

20.00.02.06.ПШ Виявити джерела вихідного матеріалу льону-довгунця для селекції на посухостійкість в умовах північно-східного Полісся України

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Верещагін І.В.,

к. с. – г. н.

2016

20.00.03. Створити науково обґрунтовані екологічно безпечні сортові технології вирощування льону-довгунця і конопель для різних ґрунтово-кліматичних зон України, інноваційні технології збирання і переробки лубяних культур та здійснити інформаційно-консалтинговий супровід галузей льонарства і коноплярства

12

20.00.03.01.П Розробити адаптивні технології вирощування нових сортів льону-довгунця з метою ефективної реалізації їх генетичного потенціалу та виробництва екологічно безпечної продукції в умовах Лісостепу західного

ІСГКР,

Керівник проекту:

Шувар А.М.,

к. с. – г. н.


2016-2018

13

20.00.03.02.П Розробити систему живлення конопель при вирощуванні у монокультурі для забезпечення високої продуктивності і зменшеного хімічного навантаження на довкілля

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Лайко І.М.,

д. с. – г. н.


2016-2018

14

20.00.03.03.П Розробити науково-обґрунтовану лляну сівозміну з урахуванням особливостей сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Коваленко О.Л.


2016-2018

15

20.00.03.04.П Розробити технологічні прийоми підвищення рівня реалізації продуктивного потенціалу перспективних сортів льону-довгунця

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Верещагін І.В.,

к. с. – г. н.

2016-2018

16

20.00.03.05.П Оптимізувати заходи контролю шкідливого ентомоз-комплексу у льоновому і конопляному агробіоценозах

ІСГПС,

Керівник проекту:

Кабанець В.М.,

к. с. – г. н.

2016-2018

17

20.00.03.06.П Розробити технології збирання луб’яних культур, що забезпечують зменшення втрат врожаю

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Коропченко С.П.,

к. т. н.

2016-2018

18

20.00.03.07.П Розробити технології виробництва льону-довгунця та конопель для ефективної переробки основних складових частин рослини

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Коропченко С.П.,

к. т. н.

2016-2018

19

20.00.03.08.П Гармонізувати нормативно-метрологічну базу галузей льонарства і коноплярства з нормами Європейського Союзу з метою підвищення якості лубоволокнистої сировини в Україні

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту:

Мохер Ю.В.,

к. т. н.

2016-2018

20

20.00.03.09.П Здійснити моніторинг розвитку галузей льонарства та коноплярства і визначити напрями виробництва конкурентоспроможної продукції для України в сучасних умовах

ДСЛК ІСГПС,

Керівник проекту: Маринченко І.О.

2016-2018

21

20.00.03.10. ПШ На основі результатів переробки та якості льонопродукції визначити напрямки наукових досліджень по удосконаленню інноваційних технологій виробництва льону

ІСГП,

Керівник проекту:

Ковальов В.Б.,

д. с. – г. н.

2016